Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Görevlerimiz

  BİRİMLERİMİZ
   

  GÜVENLİK VE GÖZETİM BİRİMİ

  Birimde görev yapmakta olan, infaz ve koruma baş memur ve memurlarının sevk ve idaresi ile organizasyonunu düzenleyerek genel işleyişi, işleyiş sürecinde kurumun güvenlik, düzen ve disiplininin sağlanması, hükümlülerin kurum içindeki hareketlerinin takip ve kontrolü ile gözetimi, kurumun temiz tutulması ile hükümlülerin iç yönetmeliklere uygun surette hareket etmelerini temin etmektedir. Bu birimde görevli personelimiz Görevin özelliği nedeniyle, hükümlülere karşı ciddi, dürüst ve tarafsız davranmada yüksek hassasiyet gösterme erdemini kusursuz gerçekleştirme bilinci ve gayreti içerisindedir. Ziyaret, Kuruma hükümlü ve tutuklu kabulünün yapılması, Kurumumuza gelen hükümlü ve tutukluların duyarlı kapıdan geçirilmesini sağlamak, detektör ve elle üst araması yapmak, Hükümlü ve tutukluların eşyalarının X Ray cihazından geçirilmesini sağlamak, İlk arama ve kontrollerin ardından, fazla eşyalarını tutanakla teslim alarak, depoya koymak, muhafazasını sağlamak, Sağlık Birimine bilgi vererek ilk kontrol ve muayenesini yaptırmak, UYAP sistemine girişini yapmak, Fotoğraf görevlisiyle irtibata geçip, hükümlü ve tutuklunun resminin çekilmesini sağlamak, Kontrollerin ardından geçici koğuşa almak görevleri bu birimce gerçekleştirilir. Tutuklu ve Hükümlülerin odalarında, ortak yaşam alanlarında, ziyaret ve görüşlerde, sirkülasyonlarının sağlanmasında, genel ve kısmi aramalarda ve sayımlarda denetim ve gözetim görevleri de bu birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

                                     

  PERSONEL BİRİMİ

  Kurumda görevli personellerin Maaş Özlük işlemlerini yapmak, Personelin izin, rapor, sevk işlemlerinin takibini ve yazışmalarını yapmak, Hükümlü ve tutukluların eczane ödeme evraklarını tanzim etmek, Emekliye ayrılan personelin yolluk evraklarını hazırlamak, Personele açılan İdari Disiplin Soruşturma yazışmalarını yapmak, Hükümlü ve tutukluların sevki için görevlendirilen jandarma kolluk kuvvetleri ile personelin geçici görev yolluklarını hazırlamak.

   

  MERKEZ KONTROL BİRİMİ

  Kurum içerisini ve dışarısını kapalı devre güvenlik kameraları yardımı ile kontrol eden birimdir.

   

  AMBAR BİRİMİ

  Ayniyat işleri, demirbaş eşya cetvellerinin hazırlanması, Personelin giyim yardımının temini ve dağıtılması, İaşe Bordrolarının tanzimi, tahsili ve merciine yatırılması, tahsil edilemeyen bordrolar için gerekli işlemlerin yapılması, takibi, ilgili daireye gönderilmesi, Hükümlü ve tutuklu ile personelin iaşesinin sağlanması, günlük iaşe tabelalarının yapılması, Çeşitli harcama kalemlerinden ödenek ihtiyacının tespiti ve istenmesi, genel bütçeden gelen ödeneklerin zamanında tahakkuk işlemlerinin yapılması ve takibi, Genel Bütçeye ait bütün ihale işlemlerinin yapılması, takibi ve kontrolü, Her ay düzenli olarak ay sonu ambar sayımlarının yapılması ve kontrolü yapılmaktadır.

   

  EĞİTİM BİRİMİ

  Eğitim Birimimizce Kurumdaki eğitim ve öğretim hizmetleri ile kültürel etkinlikler ve kütüphane çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Hükümlülerin eğitim ve öğretimleri ile manevî kalkınmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yaparak, örgün ve yaygın eğitime devam eden hükümlülerin okul kayıtları, sınava giriş işlemleri, sevk hâlinde okul kayıtlarının nakledilmesi gibi eğitim ve öğretimleri için gerekli her türlü işlemleri yürütür ve konu hakkında bilgilendirme yapar.Her yılın eğitim ve öğretim döneminin başlangıcında eğitim ve öğretim, kurs gibi görev alanına giren konularda bir yıllık plan hazırlayarak eğitim ve öğretim istatistiklerini düzenler.Okuma yazma bilmeyen hükümlülere, okuma yazma öğretilmesini gerçekleştirir.

   

  İNFAZ BİRİMİ

  Hükümlü ve tutuklu mevcudunun çıkartılması, mevcudun kayıtlara uygunluğunun sağlanması, Hükümlülerin gerçek kimliklerinin araştırılması, Kuruma gelen nitelikli kişilerin durumlarının ilgili yerlere bildirilmesi, Asker hükümlüleri için ilgili infaz mevzuatının uygulanması, Hükümlü ve Tutukluların UYAP kayıtları ile fiziki dosyalarının muntazam tutulması, dosya ilamları ve sair evrakın muntazam şekilde tutulması, düzenlenmesi, muhafazası, ilamların dikkatle incelenmesi, tereddüt edilen hususlar var ise Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi, Birden fazla hürriyeti bağlayıcı ceza varsa içtima ve mahsup işlemlerine ilişkin infaz yazışmalarının yapılması, müddetnamelerin tanzimi, şartla tahliye ve özel indirim hesapları, hesaplamalarda hükümlünün firar, isyan, disiplin durumunun nazara alınması, vasilik atama kararlarının alınmasının takibi, özel izin, mazeret izinleri ile iş arama izinlerine ilişkin taleplerinin alınması, yazışmalarının yapılması, Tahliye işlemlerinin kontrol, tespit ve teyitlerinin yapılması, İyi Hal Kararının alınmasına esas olacak belgelerin hazırlanması, Sevk işlemlerinin düzenlenmesi, hükümlülerin duruşmalarına, diğer il ve ilçelere gönderilmeleri, sevklerde emniyet tedbirlerinin alınması için jandarma kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi işleri yerine getirilir.

   

  SAĞLIK BİRİMİ

  Kurumda koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini gerçekleştir. Cezasının infazı için cezaevimize getirilip teslim edilen hükümlü ve tutukluların ilk kabul muayenelerini yaparak sağlık durumu ile herhangi bir kötü muameleye maruz kalıp kalmadığını kontrol ederek kendisi için açılan sağlık fişine kaydederek rapor düzenler. Kurumda ortaya çıkan hastalıklar ve bu hastalıkların önlenmesi için alınacak tedbirler ile ayrıca iaşenin kalitesine, miktarına ve dağıtım şekillerine, hükümlülerle personelin temizliğine, kurumun sıhhî tesisat, ısıtma, aydınlatma ve havalandırma tesislerinin sağlık şartlarına elverişli bir şekilde işlemesinde, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin sağlık şartlarına uygun bir şekilde yürütülmesinde Kurum İdaresine katkıda bulunur. sağlık istatistikleri düzenler. Merkezi bütçe ve işyurdu tarafından alınan tüm gıda maddelerinin muayenesinde görev alarak Kurum İdaresine destek oluşturmaktadır. Yeşil ve kırmızı reçeteyle satılan uyuşturucu ve uyarıcı nitelikteki ilâçların tane olarak verilmesini ve huzurda içirerek kontrolünü yaparak suistimali önlemeye yönelik uygulamalar yapmaktadır.

   

  EMANET EŞYA VE PARA BİRİMİ

  Emanet Para ve Emanet Eşya kayıt ve takip işlemleri bu birimce yerine getirilmektedir.

   

  İŞYURDU BİRİMİ

  Bİrimimiz Kurumun işyurdu çalışmalarını düzenleyerek, bunların etkinlik ve verimlilik ilkeleriyle gerçekleşmesini, hükümlülerin kantin ihtiyaçlarının karşılanmasını, hükümlülere meslek edindirilmesini, piyasa şartlarına uygun üretim yapılmasını ve işyurduna ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. bu bağlamda işyurdunun para ve muhasebe işlerini, mevzuat çerçevesinde yerine getirerek, muhasebe defterleri ile sarf evrakını düzenler ve korur, işyurdu ayniyat hesaplarının tutulması ile ilgili işlemlerini gerçekleştirir.

  Hükümlülerin atölyelerde verimli bir şekilde çalışmalarını, meslek ve sanatlarını koruyup geliştirmelerini veya meslek ve sanat öğrenmelerini sağlmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Hükümlülerin salıverilmesinden sonra hayatını kazanabileceği bir meslek öğrenebilmesine yardımcı olacak projeler üretme çalışmaları da yürütülmektedir.

  İşyurdu faaliyet raporlarını, yıllık bütçe ve bilanço, aylık mizanın ve periyodik evrakları tanzim etmek ve ilgili yerlere göndermek, Muhasebe evraklarını UYAP sistemine işlemek ve Maliye Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumuna her ay düzenli olarak verilmesi gereken bildirgeleri zamanında ve eksiksiz olarak bildirmek işlerini yerine getirir.

   

  PSİKO - SOSYAL SERVİS

  Ceza İnfaz Kurumuna gelen hükümlü ve tutuklular ile ilgili zihinsel, psikolojik, duygusal, eğitimsel ve sosyal – kültürel özellikleri tanımak, bireyin ihtiyaçlarını belirlemek, ihtiyaçlara yönelik gerekli tedbirleri almak; yeni yaşamlarına uyumlarını kolaylaştırmak için gerekli önerilerde bulunarak iç görü yapmalarını sağlamak, sosyal faaliyetleri belirlemek, sevgi, kardeşlik, dürüstlük, mücadele gücü, kendine güven vb. erdemler aşılamak, olumsuz düşünce, duygu ve davranışlara ortadan kaldırarak alternatif ve olumlu davranışlara yönlendirmek ve ön yargıları kırmak gibi bireyin refah düzeyini artırıcı çalışmaları yürüten birimdir. Kurum personeline yönelik çalışmalar da personelin motivasyonunu artırıcı çalışmalar gerçekleştirmek, stres ile basa çıkma yolları hakkında bilgilendirmek , personel-personel ve personel-hükümlü/tutuklular arasındaki ilişkileri kuvvetlendirerek çağdaş infaz anlayışını yaymak amaçlarını içermektedir.

   

  MEKTUP OKUMA BİRİMİ

  Hükümlü ve Tutuklulara ait gelen ve giden mektup,telgraf,faks,koli v.b. eşyaların kontrol ve sevk işlemlerini yapan birimdir.

   

  TELEFON BİRİMİ

  Hükümlü ve tutukluların mevzuatta belirtilen belgeleri temin etmesi sonucu haftada 1 kez 10 dakika kurumda konuşlandırılan Ankesörlü telefonlardan ailelerini aramaları sağlanmaktadır.

   

  TEKNİK HİZMETLER

  Kurumun idari bina ve koğuşlarının elektrik, elektronik, sıhhi tesisat arıza ve servislerinin yapıldığı birimdir.

  Adres

  Kotek Mh. Nusaybin Cd. No:114 Artuklu / MARDİN

  Telefon

  482 212 13 77

  482 212 61 01

  E-Posta

  mardin.etcikisaretadalet.gov.tr